АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие” е създадена по идея на професор Живко Сталев.

От 2000 година се ръководи от адвокат Ирен Савова.
„…За създаването на този колектив, за неговото развитие, г-жа Ирен Савова има безсъмнени заслуги. Тя притежава едно качество, което решително подпомага правилното разрешаване на споровете, а именно качеството да съзре къде се намира конфликта и как той може да бъде разплетен, така че да стане ясен пътя за неговото разрешаване.

АДВОКАТСКА КЪЩА „САВОВА & с-ие”
Това качество в немската правна теория носи названието „юдиц”. Ирен го притежава и то във висока степен.”
Проф. Живко Сталев

ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ:

-АДМИНИСТРАТИВНО И АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
-ГРАЖДАНСКО И ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО
-ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
-ТЪРГОВСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
-ФИНАНСОВО И ДАНЪЧНО ПРАВО И ПРОЦЕС
-НАКАЗАТЕЛНО И НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

Екипът разполага със специалисти в областта на търговското право и търговска несъстоятелност, облигационното, вещното, административното и данъчно право, наказателно право и процес, което му позволява да подпомага ефективно ежедневната търговска дейност на клиентите чрез:

-Консултации при изготвяне на договори, консултиране и осъществяване на търговски сделки в кръга на обичайната им дейност;

-Изготвяне на правни становища и анализи по конкретни казуси, сделки или на дейността и състоянието на търговски предприятия;

-Изготвяне на правни становища и анализи относно съответствието на дейността на предприятието с приложимите нормативни актове;

-Изготвяне на правни становища, анализи и документи във връзка със сделки с недвижими имоти, консултации по вещноправни казуси и процесуално представителство по искове за защита на вещни права;

-Осъществяване на процедури по преобразуване и преструктуриране на търговски предприятия, в това число анализ за подходящата форма за извършване на преобразуването;

-Консултации и процесуално представителство в процедури по несъстоятелност и ликвидация на предприятия. Екипът има опит в провеждането на процедури по оздравяване на неплатежоспособни търговци; в процедури по осребряване на имущество;

-Консултации по трудовоправни казуси, включително провеждане на процедури по оптимизация на работния процес, консултации -във връзка с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, консултации във връзка с наличието или премахване на дискриманационни условия и практики и за спазване на специфичните законови изисквания;

-Осъществяване на процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, арбитражи и особени юрисдикции;

-Осъществяване на процесуално представителство в административни производства по обжалване на индивидуални, общи и нормативни актове и в производства за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

-Процесуално представителство при провеждане на обезпечителни, заповедни и изпълнителни производства с цел обезпечаване и принудително събиране на вземания

Адрес

Нашият Адрес:

гр. София, ул. „Алабин” N. 36 , ет. 1

GPS:

42.6950732, 23.319027900000037

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас