Адвокатско дружество “Арнаудов и Узунова” разполага със собствени офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас и партньорски кантори в Германия и Испания, като по този начин предлага на своите клиенти следните услуги на цялата територия на България, Германия и Испания:

-Консултиране, процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото.
-Комплексно (абонаментно) правно обслужване на търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и други.
-Изготвяне на договори, нотариални актове, молби, жалби, покани и всякакви други документи.
-Учредяване и вписване на всички видове търговци, кооперации, сдружения, фондации, спортни клубове и т.н.
-Правна защита и съдействие при сключване на различни видове договори, в това число участие в преговорите, предлагане на различни варианти за уреждане на правоотношенията, изготвяне на самите договори, съдействие за техния превод, легализация и заверка, ако е необходимо.
-Участие и консултиране при преговори и различни форуми, включително и при желание за извънсъдебно уреждане на спора при желание от страна на клиента.

Основни области на специализация на дружеството са спорове по различни видове договори, за собственост, наследяване, семейно право, дела по Закона за защита от домашното насилие, трудово право, данъчно право, търговско право, облигационно право, административно право, наказателно право, изпълнителен процес. Дружеството защитава интересите на военнослужещи по дела, свързани със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Правилника за неговото прилагане (полагане на извънреден труд, уволнение и други). Имаме голям опит и по разрешаване на казуси, свързани с енергийната ефективност (обследване и сертифициране на сгради и промишлени системи, паспортизация, извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти, ЕСКО договори и т.н. ).

По казусите на нашите клиенти обикновено работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнително нашите услуги. На ежеседмични съвещания или при необходимост и по-често, казусите на нашите клиенти се поставят за разглеждане от повече адвокати на дружеството, като всеки един от тях дава своето мнение и препоръки към водещия адвокат по делото (казуса). Това се прави с цел извършване на пълен и всеобхватен анализ, прилагане на нашия опит и съдебна практика за максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти.

На ключови съдебни заседания се явява лично и адвокат Светозар Арнаудов, дори когато той не е водещ адвокат по дадено дело. Изградената система за работа в нашето адвокатско дружество гарантира конфиденциалност и експедитивност при водене на делата и наличие на актуална информация за хода на делата.
Всяка седмица делата на нашите клиенти се проверяват от адвокатите и адвокатските сътрудници на място в деловодствата на съдилищата, независимо дали сме получили призовка или съобщение от съда, с цел да не се изпуснат съдебни срокове и за да можем своевременно да реагираме за професионално и прецизно изготвяне на документи до съда.

ПРАВНИ УСЛУГИ:
-Търговско и банково право
-Административно и данъчно право
-Гражданско право
-Семейно право
-Наказателно право
-Европейско право
-Още правни услуги

ТАРИФИ

КАНТОРИ

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 19до вх. Б, партер (до сградата на “Алианц”)

GPS:

42.6652466, 23.25986480000006

Уебсайт:
Свържете се с нас