Адвокатско дружество „Ангелов и Пехливанов” предоставя качествени юридически услуги на своите клиенти.

Освен български, ние представляваме и чуждестранни компании, като им съдействаме безпрепятствено
да осъществяват дейността си на местните пазари.

Предоставяме юридически услуги и имаме опит във всички области на правото като: търговско право, облигационно право,
корпоративно право, банки и финанси, трудово право и имиграция, данъчно право, капиталови пазари право на Европейския съюз
и конкурентно право, недвижими имоти и строителство, съдебни спорове и алтернативно разрешаване на спорове, интелектуална собственост.

Дружеството представлява своите клиенти пред всички съдебни инстанции, пред местни и международни арбитражни съдилища.
Адвокатите от дружеството имат опит в медиацията и алтернативното решаване на спорове.
Дейността ни включва и осъществяване на процедури по признаване и изпълнение на съдебни решения на чуждестранни съдилища и арбитражи.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:
-КОРПОРАТИВНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО
-ВЕЩНО ПРАВО
-СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
-ФИНАНСОВО, ДАНЪЧНО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
-ТРУДОВО ПРАВО И ИМИГРАЦИЯ
-НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
-АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
-ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
-ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ
-ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ
-ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АРБИТРАЖ
-ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА
-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

УСЛУГИ:
– Всякакви правни консултации устни и писмени;
– Процесуално представителство и правна защита по дела;
– Процесуално представителство в съдебно-изпълнително производство;
– Абонаментно правно обслужване на дружества и физически лица ;
– Консултации при сделки с недвижими имоти.
-Изготвяне на нотариални актове за продажба, прехвърляне на имот срещу гледане и издръжка, замяна, дарение, учредяване право на строеж, учредяване право на ползване, ипотеки;
-Изготвяне на всички видове договори, споразумения, пълномощни и завещания.
– Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
-Консултации и представителство по вещноправни и облигационни казуси;
– Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси;
– Развод по взаимно съгласие или по вина на единия съпруг;
-Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Р България;
-Издръжка:
– Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;
– Представителство пред държавни и общински органи;
– Обжалване на наказателни постановления;
– Обжалване на административни актове;

Адрес

Нашият Адрес:

гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо № 50, ет. 1, офис № 1

GPS:

42.1421568, 24.7557709

Имейл:
Свържете се с нас