Началото на газовата индустрия в България се поставя през 1963 година с откриване на газовото находище в Чирен, Северозападна България.
Географското положение на България осигурява най-краткия възможен път на руския газ към потребителите в Южна и Югоизточна Европа, което създава благоприятни условия за развитието на вътрешна газоразпределителна мрежа и присъединяване на страната към Европейската енергийна система.

В съответствие с държавната стратегия България да се превърне в енергиен център на Балканите през 1971г. е основано държавното специализирано строително предприятие Газстроймонтаж със следните цели:

-изграждане на националната газопреносна мрежа – вътрешният пръстен, по който се пренася газ за нуждите на България;
-изграждане на газопреносната система на територията на страната, транзитираща природен газ от Русия към страните от Балканския регион – Турция, Гърция и Македония;
-изграждане на всички съоръжения, свързани с газопреносната мрежа;
-изграждане на петролопроводи, водопроводи, топлопроводи, продуктопроводи и свързаните съоръжения.

От 2002 година Газстроймонтаж е 100% частно акционерно дружество. Натрупаният през годините богат професионален опит в тръбопроводното строителство и управленската стратегия на новото фирмено ръководство направиха възможно успешното реализиране на Газстроймонтаж в нови дейности в областта на общото строителство, като:

-Укрепване на свлачищни райони и укрепване на изкопи на сгради
-Изграждане на пречиствателни станции, водоснабдяване и канализация
-Пътно строителство
-Изграждане на телекомуникационни съоражения
-Строителство и реконструкция на сгради.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,ул. “Камен Андреев” № 24

GPS:

42.6931982, 23.30444310000007

Уебсайт:
Свържете се с нас