ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД е създадена през 2000 година от девет водещи фирми в областта на енергетиката в Република България:
-ЕКИ 96 ООД
-ВВМ Инженеринг ООД
-Елтип 95 ООД
-ЕЛ ЕООД
-Електростроежи АД
-Ай Ди Ем ООД
-Ел.Изграждане ООД
-ЕЛИЗ Комерc АД и Вени 97 ЕООД.

Фирма АДМ Инженеринг ООД се присъединява към консорциума през 2004 година

Фирмите имат дългогодишен опит в проектирането и изграждането на системи в областта на енергетиката и целта им е:
-по-качествено изпълнение на задълженията към клиентите и защита на техните интереси
-осигуряване на по-добри цени на предоставяните услуги
-наличие на по-голям финансов ресурс

Всички фирми в консорциумa са членове на ББКЕ (Българска Браншова Камара на Енергетиците), на БТПП (Българска Търговско Промишлена Палата) и имат валидни лицензи за извършване на дейности в областта на енергетиката.
Фирмите съдружници са сертифицирани от LOIDS и притежават сертификат ISO 9001:94.

Дружеството осъществява своята дейност на територията на Република България и в чужбина.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

1. Съставена е според изискванията на ISO 9001:94.

2. Наръчник за осигуряване на качеството.
-поред изискванията на ISO 9001:94 (на разположение при поискване).

3. Квалификация на персонала.

инженерно-техническо образование:
-електрически централи, мрежи и системи
-електрообзавеждане
-архитектура
-хидроенергийно строителство
-промишлено и гражданско строителство
-водоснабдяване и канализация
-геодезия и картография
-геология
-метеорология
-експертни системи
-информатика
-автоматизация на производството
-програмно осигуряване

стопанско управление:
-мениджмънт и управление
-счетоводство
-маркетинг
-право

ползвани езици:
-български, английски, немски, френски и руски.

ДЕЙНОСТ
Обединяване на усилията си за организация и реализация на съвместната дейност по проектиране, ремонти, ново строителство, инженерингова дейност на обекти от електроенергийни системи до 750 kV, телекомуникации и други.

Организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и строителни дейности на електроенергийни обекти с упражняване на контрол при строителството, практическа помощ при инженерно-внедрителската дейност и въвеждане на нови технологии, организиране на търгове, ноу-хау, патенти, лицензи и други.

Електрифициране на населените места, монтаж на вътрешни инсталации, изграждане на трафопостове 6, 10 и 20 кV, изграждане на подстанции 110/20 kV; 400/110 kV; 750/400 kV, изграждане на електропроводи от 6 до 750 кV, кабелни линии до 110 кV, улично и вътрешно осветление, пусково наладъчни работи, електроизмервания и други електро дейности, телекомуникации – изграждане на оптични инсталации, телефонни системи, канални мрежи, съобщителни връзки.

За изпълнението на монтажни и строителни работи, Електроконсорциум осигурява от производителите необходимите за целта доставки като стълбове болтова конструкция, горещо поцинковани, кабели до 20 кV, проводници всякакви видове, произведени по различни стандарти и други.

Електроконсорциум разполага с качествени компютърни конфигурации и програмно осигуряване, които позволяват бързи и качествени вариантни решения на различни проекти, вкл. конструиране на стоманорешетъчни стълбове до 750 кV и мачти за осветление на стадиони, спортни площадки и магистрали.

Дружеството осъществява своята дейност на територията на Република България и в чужбина: Ирак, Либия, Нигерия, Сирия, Мозамбик, Йордания, Алжир, Тунис и други.

 

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД / 1202 София, ул.Рила No5
тел.: (+3592) 832 2173 / факс: (+3592) 931 1767
e-mail:  office@elconsortium.com
EKИ 96 ООД
1202 София, ул.Рила No5
тел.: (+3592) 832 2024, 832 4187, 832 2172
факс: (+3592) 931 1767
e-mail: elconsult@elconsortium.com
URL: http://elconsult.elconsortium.com/
ВВМ Инженеринг ООД
1505 София, ул.Ал.Константинов No15
тел.: (+3592) 843 5074, 846 8013
факс: (+3592) 846 5233
e-mail: vvm@elconsortium.com
URL: http://www.vvmengineering.com/
Елтип 95 ООД
3000 Враца, ул.Христо Ботев No18
тел. / факс: (+35992) 660 935
e-mail: eltip@elconsortium.com
URL: http://eltip.elconsortium.com/
ЕЛ EООД
7004 Русе, ул.Търговска No9, п.к.20
тел.: (+35982) 845 546 / факс: 441 355
e-mail: elltd@elconsortium.com
URL: http://www.el-bg.com/
Електростроежи АД
6300 Хасково, ул.Патриарх Евтимий No1
тел.: (+35938) 665 132 / факс: 624 725
e-mail: elstroi@elconsortium.com
URL: http://elstroi.elconsortium.com/
Ай Ди Ем ООД
4000 Пловдив, ул.Павликенска No4
тел. / факс: (+35932) 652 212
e-mail: idm@elconsortium.com
URL: http://idm.elconsortium.com/
Ел.Изграждане ООД
6600 Кърджали, ул.Язовирска No33
тел. / факс (+359361) 61 667
e-mail: elizgr@elconsortium.com
URL: http://elizgr.elconsortium.com/
ЕЛИЗ Комерс AД
9000 Варна, ул.Христо Ботев No8, ет.6
тел.: (+35952) 613 242 / факс: 613 251
e-mail: eliz@elconsortium.com
URL: http://eliz.dir.bg/
Вени 97 EООД
8600 Ямбол, ул.Ал.Стамболийски No51
тел.: (+35946) 234 33 / факс: 663 433
e-mail: veni@elconsortium.com
URL: http://veni.elconsortium.com/
АДМ Инженеринг ООД
1517 София, к-с Суха река бл.224, вх.Б, ап.23
тел.: (+3592) 945 4310 / факс: 847 6215
e-mail: adm@elconsortium.com
URL: http://adm.elconsortium.com/

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, ул.Рила No5

GPS:

42.707978, 23.3255324

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас