КоГен Инженеринг ООД е създадена през Април 2004, с две основни цели:
-Внедряване на ко-генерационни инсталации от различен вид на територията на България;
-Извършване на консултантска дейност свързана с участието на фирми от България и от страните включени в Анекс I към Протокола от Киото в търгове за продажба на редуцирани емисии от парникови газове.

Предмет на дейност:

Внедряване на ко-генерационни инсталации (газови турбини, газови двигатели, газификация на биомаса, биогаз); Котли за изгаряне на отпадъчна биомаса и въглища с и без парни турбини; Котли за пелети; Системи за повишаване на енергийната ефективност в индустрията; Ръкавни и електростатични филтри за очистване на газове от прах; Инсталации за очистване на NOx; Сероочистващи инсталации; Сушилни за сушене на утайки, дървесен чипс и други материали от винтов, барабанен и лентов тип.

Извършване на консултанска дейност за продажба на редуцирани емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг на резултатите.

Пълен набор от инженерингови услуги:
– Анализ на възможностите и ефективността от внедряване на съответното оборудване;
– Избор на типа и експлоатационните характеристики на оборудването;
– Подготовка на бизнес планове за осигуряване на финансиране и съдействие за неговото осигуряване;
– Доставка на оборудването;
– Идейно и работно проектиране съгласно Българската нормативна уредба и съдействие при изваждане на всички необходими разрешения за реализация на проекта;
– Строителство и монтаж на оборудването;
– Предварителни тестове и въвеждане на оборудването в експлоатация;
– Съдействие при поддържане на оборудването (инспекции, текущи и основни ремонти) в процеса на експлоатация.

Официални представители:
Ambitermo – Португалия, Turbomach – Швейцария, Braitway – China

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,ул. Христо Смирненски 54А

GPS:

42.6798057, 23.33163239999999

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас