“КРОУ ГРУП” ЕООД гр.София е регистрирано през 2003 г. с предмет на дейност – изкупуване и подготовка за продажба на отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/ за вторична преработка.

От създаването си до настоящия момент, “КРОУ ГРУП” ЕООД е изградил собствен мениджърски екип от висококвалифицирани специалисти в областта на дейностите с отпадъци и се утвърждава като стабилен и коректен партньор в бранша.

“КРОУ ГРУП” ЕООД притежава безсрочно РЕШЕНИЕ от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/, издадено от МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, РИОСВ гр.София за извършване на дейности с отпадъци.

“КРОУ ГРУП” ЕООД е редовен член на БАР (Българска асоциация по рециклиране).

“КРОУ ГРУП” ЕООД има дългогодишен опит и традиции в изпълнението на поръчки за доставка на метален скрап като дружеството се е доказало пред своите клиенти със своя професионализъм, коректност и високо качество.

Постигнатите успехи от основаването на дружеството до днес са плод на усилията на ръководството да управлява като се придържа към европейските стандарти за качество, безопасност и екологични норми.

Политиката на Дружеството е насочена към все по–пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на доставчиците и клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство, с което се справя.

Екипът на “КРОУ ГРУП” ЕООД има високите амбиции:

* да затвърди позициите си на сериозен и надежден контрагент на пазарите за отпадъчни и вторични суровини;

* да приложи нова организация за по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и да надхвърли техните очаквания;

* да изгради още по-добри партньорски взаимоотношения с клиентите и доставчиците като проявявавсе по-голям професионализъм,предлагайки гъвкави оферти и срокове за изпълнение на получените поръчки;

* да работи за чиста и здравословна околна среда;

“КРОУ ГРУП” ЕООД разполага с необходимото технологично оборудване за своевременното обслужване на своите доставчици и клиенти. Дружеството има възможности за обезпечаване с необходимия специализиран транспорт, окомплектован с обучени и подготвени екипи, за изпълнение на поръчки от обектите на доставчиците и клиентите си.

Изкупните цени, които предлагаме се актуализират своевременно във връзка с промените в цените на световните пазари и се договарят в зависимост от количествата и вида на материала и сроковете за разплащане.

С цел по-пълно задоволяване интересите на доставчиците и клиентите, Дружеството е обособило и изкупува широка гама от отпадъчни суровини, състояща се от следните основни групи и позиции:

-ЖЕЛЯЗО
-НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
-МЕД
-МЕСИНГ
-БРОНЗ
-АЛУМИНИЙ
-ОЛОВО
-ЦИНК
-ХАРТИЯ И КАРТОН
-ПЛАСТМАСА
-ОПАКОВКИ ОТ МЕТАЛ, ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, ОПАКОВКИ ОТ ПЛАСТМАСА
-ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС/ИУМПС/
-НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/
-ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/

Работно време

Понеделник

8:00 - 18:00

Вторник

8:00 - 18:00

Сряда

8:00 - 18:00

Четвъртък

8:00 - 18:00

Петък

8:00 - 18:00

Събота

8:00 - 18:00

Неделя

8:00 - 18:00

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, р-н Връбница, бул.Ломско шосе

GPS:

42.750560819514, 23.277722597122

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас