Метроном-ПС ООД е създадено през 1994г. Вече повече от 20 години дружеството работи в няколко основни направления, като измервания в областта на физическите фактори на околната среда, работната среда /т.н. трудова медицина/ и др., в областта на високите технологии и по-конкретно в слънчевата енергетика, фотоволтаици, нови енергиини източници и др. Управител на фирмата от създаването и до днес е д-р инж. Петър Събев. В рамките на фирмата работи фирмена лаборатория и Акредитиран от БСА – Орган за контрол от вида „С”. Висококвалифицирани специалисти извършват предвидените в законодателството измервания. Ръководител на Органа за контрол към фирмата е физ.-икон. Цветелина Антонова, специалист по „Медицинска физика”.

Предмет на дейност:
-Орган за контрол от вида «С», акредитиран от ИА „Българска служба за акредитация“; Научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория. Проектиране и инженеринг в част «Електро». Измервания на шум, импеданс, микроклимат, вентилация, електромагнитни полета, защитно и мълниезащитно заземяване, изолация на кабели, съдържание на радон във въздуха, съдържание на положителни и отрицателни аеройони във въздуха, вибрации, PH, PPM на колоидни разтвори, електропроводимост на колоидни разтвори, дефектно-токови защити и т.н.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, бул. Княз Александър Дондуков 57, вх.А, ет.4, ап.33

GPS:

42.69881699725566, 23.334327981614706

Уебсайт:
Свържете се с нас