НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Е АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

-Стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване и проектиране;
Научно-изследователска, развойна и инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд;
-Доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно и селскостопанско строителство;
-Търговия в страната и чужбина;
-Производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, ел. енергия, риба и рибни продукти;
-Извършване на специализирани работи и услуги в сферата на хидромелиорациите и строителството;
-Отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради;
обучение, квалификация и преквалификация на кадри за хидромелиоративното строителство;
-Почивно дело, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство.
Дружеството има 14 регионални представителства в страната със статут на клонове. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др.

Дружеството има 14 регионални представителства в страната със статут на клонове. Те извършват доставка на вода за напояване, промишлено и питейно водоснабдяване, отводняване и предпазване от заливане на земеделски земи, промишлени обекти, населени места и др.

ПОДЕЛЕНИЯТА В СТРАНАТА ПРЕДЛАГАТ:

-Специализирани административни и консултантски услуги;
-Проектантски, строителни, авторемонтни, дърводелски услуги и др.;
-Услуги със строителна и селскостопанска механизация;
-Инертни материали, бетонови смеси и изделия;
-Почивка на български и чуждестранни граждани в Спортно-туристически комплекс „Жребчево“ и почивен дом „Здравец“.

Дружеството разполага с висококвалифицирани специалисти, които могат да консултират фермери, земеделски стопани и фирми по интересуващите ги въпроси в областта на мелиорациите, хидромелиоративното и хидротехническото строителство и експлоатация на напоителни и отводнителни системи и корекции на реки.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД поддържа и експлоатира държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделски култури, като с част от стопанисваните съоръжения доставя вода за промишлени нужди в т.ч. условно чисти води за ВиК оператори.

Изградени са 236 напоителни системи и голям брой напоителни полета, които обхващат общо 7 406 хил. дка. Те се обслужват основно от:

-Комплексни напоителни язовири – 168 бр. с общ завирен обем 3.1 млрд. м3;
-Напоителни помпени станции – 188 бр.;
-Напорни тръбопроводи – 2 238 км;
-Деривационни канали – 530 км;
-Открита канална мрежа – 5 441 км в т.ч. 75% облицовани;
-Закрита тръбна мрежа – 9 269 км;
-Водохващания – 420 бр. в т.ч. 243 бр. масивни;
-Изравнители – 612 бр. в т.ч. 503 бр. облицовани.

Чрез тези съоръжения дружеството е в състояние да осигури с вода 5 376 хил. дка. годни за напояване площи, в т.ч. на 2 474 хил. дка. водата се доставя по гравитачен път, на останалите 2 902 хил. дка. чрез помпени станции.

Дружеството стопанисва и съоръжения за предпазване от вредното влияние на водите, в т.ч. заливане на населени места, пътища, ж.п. линии, промишлени предприятия, земеделски земи и други важни от национален мащаб обекти.

Обектите с общонационално значение са представени основно от:

-Предпазни диги на р. Дунав – 295 км;
-Корекции на вътрешни реки – 3 240 км;
-Предпазни диги – 385 km;
-Ретензионни язовири – 14 бр.;
-Отводнителни помпени станции – 90 бр.;
-Отводнителни полета – 1 434 хил. дка. в т.ч. на 32 % от тях ––-отводняването се осъществява помпено, а на останалите – гравитачно;
-Главна канална мрежа – 2 334 км;
-Събирателна канална мрежа -11 192 км;
-Закрита дренажна мрежа – върху 356 хил. дка.
-Изискванията за инженерна сигурност на съоръженията налагат научно обосновани методики за системен технически контрол, пълна и точна координация при поддържането, наблюденията, измерванията и действие при екстремални условия.

Адрес

Нашият Адрес:

Гр. София бул. Цар Борис ІІІ

GPS:

42.664415, 23.257566399999973

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас