Дейността на учебния комплекс се осъществява по принципите за комплексна подготовка на общообразователните предмети и различни видове изкуства, интензификация на учебно-възпитателния процес, интеграция на учебното съдържание по сродни учебни дисциплини, естетизация на средата, психологизация на обучението, социализация на личността.

ДЕТСКА ГРАДИНА
-Детската градина е първото звено в структурата на комплекса. В нея специфичнте възрастови възможности за развитие на децата се насърчават чрез участието в богато разнообразие от достъпни дейности – игрова, учебна, творческа.

Обучението и възпитанието се извършва при целодневен режим на организация на дейностите. Престоят на децата е тригодишен. Разпределени са в шест групи – по две за всяка възраст. За децата от всяка възрастова група се грижат две учителки и помощник-възпитател.

Детската градина работи по Образователно направление НЕОГЕЯ, под научната редакция на Ирина Колева. Тази програма се допълва и обогатява с опита и традициите, които градината има, натрупани през дългогодишната работа като експериментална.
Медицинското обслужване се осъществява от лекар и медицинска сестра.

УЧИЛИЩЕ
-В началния и средния курс на комплекса, освен общообразователната подготовка, особено внимание се обръща на заниманията с изкуства и спорт.

Всички деца и ученици изучават различни форми на пластичните изкуства (живопис, графика, художествен текстил, керамика, дърворезба), музика с използване при по-малките на орфови инструменти, български народни танци, бални и характерни танци.

Естествено продължение на тази подготовка са заниманията по интереси, при които се задълбочават и разширяват познанията и овладяването на изкуствата, съобразно индивидуалните заложби на децата.
Обучението в лицея се провежда от български и италиански преподаватели по учебни програми, съобразени с образователните стандарти на България и Италия.
Учебният план предоставя възможност за обучение чрез общозадължителни, задължителноизбираеми и свободноизбираеми предмети.
Чуждоезиковото обучение е една от основните характеристики на лицея и се осъществява по оригинални учебни системи.

Възпитаниците получават български и италиански дипломи.

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
-Към Националния учебен комплекс по култура функционира научна лаборатория, която съществува от самото основаване на детската градина и училището през 1976 г. Тя е създадена за разширяване и обогатяване на научно-изследователската и опитно-приложната работа. Нейна непосредствена цел е издигане равнището на учебния процес във всички степени на комплекса. Осъществяването на тази цел е свързано, от една страна, с разработване на учебна документация и с оказване на методическа помощ, а от друга – с психологическа и педагогическа диагностика на творческото развитие на децата и учениците.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София,кв. Горна баня,ул.Вечерница 21

GPS:

42.6751783, 23.23250699999994

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас