НИПРОРУДА АД е проектантска и инженерингова компания, която работи изключително в сферата на минната и металургична промишленост.
Проектите са насочени към разработка, реконструкция и модернизация на структуроопределящите предприятия в тази област в страната и чужбина. Базирайки се научни изследвания, анализи и високо квалифициран персонал, фирмената политика на НИПРОРУДА АД е свързана със съхраняване и обогатяване на професионалния опит за постигане на висока ефективност на технологичните процеси.

Съвременната мисия на дружеството е насочена към ликвидиране на последствията от човешката дейност, за съхранение и опазване на околната среда.

НИПРОРУДА АД разработва своята фирмена политика, стратегия и стил на работа, насочена изцяло към клиента.

ДЕЙНОСТИ:
-Добив и преработка на руди и суровини
-Промишлени обекти и инсталации
-Хидротехнически обекти
-Научни изследвания и анализи
-Опазване на околната среда
-Концесионни анализи
-Инженеринг

РЕФЕРЕНЦИИ
-Рудници и обогатителни фабрики
-Кариери и трошачно-пресевни инсталации
-Преработка на скалооблицовъчни материали
-Инсталации за химично и бактериално излужване
-Хидротехнически обекти
-Консервация и/или ликвидация
-Концесионни анализи
-Екология и Опазване на околната среда

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, бул. Ал. Стамболийски № 205

GPS:

42.69986478776624, 23.29625402222905

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас