Нотариус Евгения Братоева е вписана в регистъра на Нотариалната камара под № 547 на основание Заповед № ЛС-И 1394 от 29.09.2008 г. на Министъра на правосъдието. Предоставя пълния списък от нотариални услуги. Спазва принципите на юридическа прецизност, безпристрастност, сигурност, равно третиране на страните и пълна конфиденциалност.

НОТАРИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

-Нотариусът извършва следните дейности, определени от Закона за нотариусите и нотариалната дейност:
-Нотариални производства за извършване на правни сделки с нотариални актове (продажба, дарение, прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, учредяване право на строеж или друго вещно право и др.). Тези производства винаги завършват с нотариален акт;
-Нотариални производства за удостоверяване на право на собственост върху недвижими имоти. И тук производството завършва с констативен нотариален акт;
-Нотариални производства по удостоверяване на дата, подпис, съдържание, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
-Нотариални производства за изготвяне и връчване на нотариални покани, протести за явяване или неявяване на лица пред Нотариуса за извършване действия пред него;
-Нотариални производства за приемане и връщане на предадени за съхранение на Нотариуса документи и книжа, включително и на суми по сделки по специална клиентска сметка на нотариуса;
-Нотариални производства за даване на справки по нотариални книжа;
-Констативни протоколи по Търговския закон;
-Завещания;
-Издаване на удостоверения за актуално състояние на търговци и други удостоверения с отбелязване на точна дата и час на сваляне от Агенцията по вписвания;
-Удостоверяване на съдържание на сайт, снет от интернет пространството с отбелязване на точна дата и час;
-Брачни договори и Декларации с нотариална заверка на подписите за избран имуществен режим;
-Договори (за продажба на МПС, за продажба на дружествени дялове, за продажба на предприятие, предварителни договори и др.);
-Пълномощни;
-Декларации по чл. 264, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК и по чл. 25, ал. 8 от ЗННД и др (вж. Формуляри);
-Справки и набавяне на документи (Удостоверения за тежести; Удостоверения за избран режим на имуществени отношения и др.).

Работно време

Понеделник

09:00 - 17:30

Вторник

09:00 - 17:30

Сряда

09:00 - 17:30

Четвъртък

09:00 - 17:30

Петък

09:00 - 17:30

Събота

10:00 - 13:00

Неделя

почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №89

GPS:

42.6876062, 23.33211670000003

Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас