НОТАРИАЛНИ УСЛУГИ:

-Правни консултации и съвети при покупко-продажби, дарения и други видове разпореждания с недвижими имоти и вещни права върху тях;
-Извършване на проверка относно собствеността и статута на недвижимите имоти;
-Изготвяне на всички видове документи, свързани с нотариалната дейност;
-Съдействие при разплащане по банков път на продажната цена на недвижимите имоти;
-Устни и писмени правни консултации;
-Изготвяне на Брачни договори;
-Връчване на нотариални покани;
-Изготвяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително изготвяне на констативни протоколи относно съдържанието на интернет страници и констативни протоколи за проведени общи събрания на търговски дружества;
-Съставяне, съхранение и изпълнение на завещания;
Доверително управление на имущество;
-Приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;

Удостоверяване на подписите, датата и съдържанието на следните документи:

-Споразумения между физически или юридически лица.
-Договори за делба, наем, заем и др.
-Договори за прехвърляне на собственост върху МПС.
-Записи на заповед и менителници.
-Разписки за суми.
-Пълномощни.
-Декларации.
-Молби за учредяване и заличаване на ипотеки.
-Заявления за вписване в Търговски регистър.
-Удостоверяване на верността на преписи от документи.

Извършване на нотариални удостоверявания извън нотариалната кантора след предварителна уговорка.

Адрес

Нашият Адрес:

гр.София ,ул.Фритьоф Нансен 29

GPS:

42.685486, 23.321375399999965

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас