Община Върбица се намира в североизточната част на България с област Шумен.

На североизток граничи с община Сунгурларе, област Бургас, а на югозапад с община Котел, област Сливен. От запад и северозапад граничи съответно с общините Омуртаг и Търговище.

Общината се състои от 16 населени места. Административен център е град Върбица. Общината има благоприятно географско положение, което ѝ дава възможност да търси преки контакти в икономическото си развитие с четири съседни областни града.

Тя е разположена между северна и южна България. Територията ѝ попада в старопланинската област, в предбалкана и Герловския район, по северните склонове на главната старопланинска верига и Котленско – камчийския район.

За произхода на името на гр. Върбица, според едно от предположенията, се счита, че то е дошло от наименованието на старинната средновековна крепост Урвизион, която израснала върху развалините на римската крепост Фабрициус, намираща се в местността Гайдар камък, където и сега се намират останки от крепостните ѝ стени.

Тук на така нареченото Върбишко градище, разположено на десния бряг на р. Герила, близо до вливането и в река Камчия е била столицата на славянското племе севери, известно под името ЦИКА / ЧИКА /.

Община Върбица е типична полупланинска селска община. Основната икономическа активност е свързана с дървообработката, дърводобива, шивашката промишленост, хранително – вкусовата промишленост, селското стопанство и търговията.

Дървообработващата сфера е представена от малки работилници и банцигарници, които работят предимно като подизпълнители. През последните години не се отчита ръст в дърводобива.

Залесителните дейности са в размер на 350 дка гори – основно широколистни видове.

Община Върбица има условия за развитие на туризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки.

Водещите сред тях са Курортен комлекс Върбишки проход с минерална вода с доказани лечебни качества на стомашночревните заболявания; красивата природа; значителният рекреативен потенциал на привлекателните водни площи на язовир Тича.

Много добра база е основана в Курортния комплекс, който се намира на 5км южно от гр. Върбица, богата на горска растителност предлага различни условия за отдих.

Изградената материална база в КК Върбишки проход е с възможен капацитет за общо 1690 легла. През последните години се забелязва тенденция на изоставяне на създадената материална база, която не се подържа и непрекъснато се руши, не се посещава от туристи и почиващи.

Изоставени и разграбени са почивните бази и бунгалата, резултат от безстопанствеността на общината.

От 1998 г. функционират само туристическата хижа и почивния дом към болницата в гр. Шумен Друга зона за отдих на територията на общината е при язовир Тича, където материалната база е около 550 легла.

Адрес

Нашият Адрес:

Върбица, ул. Септемврийско въстание 55

GPS:

42.9938164, 26.6718254

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас