Град Смолян е общински и областен, административен и културно- просветен център на региона на Средните Родопи.
Градът заема по-голямата част от котловината на река Черна. По двата бряга на реката в посока запад-изток се намират трите големи квартала – „Смолян“, „Райково“ и „Устово“. Планинският град съчетава модерното строителство и традиционната родопска архитектура.

Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 10 кметства и 31 кметски наместника.. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово с местността Райковски ливади.

На север община Смолян граничи с общините Чепеларе и Лъки, на изток с общините Рудозем, Мадан и Баните, на запад с община Девин, а на юг с Република Гърция.

Смолян обхваща територия от 854 кв.км. Общината е с най-голяма територия от всичките 10 общини в област Смолян. Т

Териториaлни баланси:
-горски територии: 540 147 дка или 63.2 %;
-земеделски територии: 232 127 дка или 27.1 %;
-населени места: 16 197 дка или 1.9 %;
-водни течения и площи: 3845 дка или 0.5 %;
-територии за добив на полезни изкопаеми: 58 122 дка или 6.9 %;
-територии за транспорт и инфраструктура: 3559 дка или 0.4 %.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма и други.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването тези и други дейностите, определени със закон.

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона.

В община Смолян Общинският съвет се състои от 29 общински съветника.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Общинската администрация е обща и специализирана.

Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната администрация и извършва дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Работно време

Понеделник

8:30 -17:30

Вторник

8:30 -17:30

Сряда

8:30 -17:30

Четвъртък

8:30 -17:30

Петък

8:30 -17:30

Събота

почивен ден

Неделя

почивен ден

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Смолян,бул. България № 12

GPS:

41.57527337392407, 24.71263130608213

Телефон:
Уебсайт:
Свържете се с нас