Община Харманли се намира в югоизточна България и съгласно разпоредбите на Закона на регионалното развитие в южен централен район за планиране.

Съобщителната система в община Харманли осигурява осъществяването на няколко вида пощенски и съобщителни услуги, характерни за общинското равнище. Пощенското обслужване в населените места се осигурява от една Районна пощенска станция намираща се в общинския център гр. Харманли и 17 пощенски станции в по-големите населени места на общината. Териториалното поделение както и информационния център за региона на Български пощи ЕАД се намират в областния център гр. Хасково. Предлаганите услуги включват предоставянето на вътрешни и международни пощенски услуги, разпространение на печата, парично-преводна дейност и услуги по възложителство.

Функционирането на енергийната система се подсигурява от “Електроразпределение – Пловдив”ЕАД и Електропреносен район Хасково, подразделение на Национална Електрическа Компания ЕАД. Разпределителната мрежа ниско напрежение се осигурява с помощта 176 броя трафопостове. Елзахранването се извършва от 2 броя подстанции – Харманли с мощност 110 кV и Славяново – 20 кV. Енергийната система на община Харманли се характеризира с добре изградена мрежа, която не създава сериозни затруднения при захранването с електрическа енергия на производството и битовите потребители, като на територията на общината всички населени места са електрифицирани. Стопанството на община Харманли се характеризира с ясна изразена аграрно – промишлена структура, в която превес имат селскостопанските дейности растениевъдство и животновъдство.

През последните години значителни темпове на растеж има в редица промишлени сектори като хранително – вкусова, шивашка, мебелна и обувна промишленост, строителство и производство на строителни материали. С традиции в местната икономика е сектора на електропромишлеността. В сектор растениевъдството относително най- голям дял заемат зеленчукопроизводство, тютюнопроизводство, отглеждането на бостани, зърнено – хлебни и технически култури.

Животновъдството в региона е представено предимно чрез млекопроизводство и месопроизводство в секторите биволовъдство, говедовъдство и свиневъдство. Търговската дейност в общината се предопределя от нейното геостратегически положение и преминаването през територията й на редица важни и структуроопределящи национални и международни транспортни коридори. Поради тази причина най- силно са развити търговията с горива и петролни продукти, храни и дрехи, и в последните години поради близостта на общината до националната граница – търговия с автомобили. Общината разполага с 452 212 дка земеделска земя, заемаща относително висок дял – 65,11% от територията на общината. В структурата на земеделските терени в общината най-голям дял заемат нивите – над 65%. Следват терените, покрити с мери, пасища и трайни насаждения. От размера на земеделските площи 332 698 дка или 73.57% представляват обработваеми територии. От тях поливните площи заемат 80 772 дка (24,28%).

Адрес

Нашият Адрес:

гр.Харманли, пл. Възраждане 1

GPS:

41.9307356, 25.9011197

Телефон:
Имейл:
Уебсайт:
Свържете се с нас